אביזרים

Easy Bobbin

“easy bobbin” stops the thread for an easier bobbin winding.
No need to hold the bobbin’s thread manually for the beginning of bobbin winding.

אביזרים_מותאמים_למכונה